دفاع

قدرت کارآمد و قابل اعتماد  بسیار حیاتی است به تضمین می کنند که ماموریت دفاع به عنوان موفقیت که ممکن است صورت می گیرد؛ جمع و جور، حمل و نقل، نگهداری کم ژنراتور مجموعه است که می تواند به طور مداوم قدرت و یا اضطرار مورد نیاز است. 

AGG قدرت ارائه می دهد راه حل های قدرت برای دیدار با الزامات فنی سازمان های بین المللی؛ ژنراتور مجموعه که منبع تغذیه به میدان بیمارستان ها و سیستم های کامپیوتری در اردوگاه های نظامی و فرمان و وسایل نقلیه ارتباطات است.

 

یکی از جنبه های مهم در کاربردهای نظامی قادر به ارائه ژنراتور دو فرکانس است که می تواند در هر دو 50 و 60 هرتز عمل می کند. AGG قدرت نیز تضمین می کند راه حل هماهنگ سازی برای پروژه هایی که نیاز به چند مجموعه ژنراتور به صورت موازی متصل می شوند.