دفاع

موثر او د اعتماد وړ بریښنا  مهمه ده، چې ضمانت چې د دفاع د ماموریت په توګه په برياليتوب سره تر ژره ترسره؛ تړون، ترانسپورت، د ټیټ ساتلو جنراتور سیټونه چې کولای شي په دوامداره او يا بيړنۍ برېښنا ته اړتیا ده. 

AGG د بریښنا د قدرت د حل لارې وړاندې کوي چې د نړيوالو ادارو د تخنيکي غوښتنې پوره؛ جنراتور سیټونه چې د برېښنا له روغتونونو او کمپیوټر د سيستمونو پر پوځي کمپونه او د قوماندې او ارتباطاتو وسایط کی.

 

په نظامي غوښتنلیکونه د یو ډېر مهم اړخ دی کولای دوه ګوني فريکونسۍ جنراتورونه چې کولای شي په دواړو د 50 او 60 Hz فعاليت کوي. AGG د بريښنا هم د پروژو چې د اړتيا لري څو د جنراتور ټاکي سره په موازي ډول سره وصل شي د همغږی د حل تضمینوي.