د تیلو او ګازو

د تیلو او ګازو د استخراج ځایونو ته ډېر چاپیریال غوښتنه، اړتیا لپاره د وسایلو او درنو پروسو یو پیاوړی او د باور وړ بريښنا اخلي.

 

د توليد سیټونه ضروري دواړو ته د بريښنا اسانتياوې ځای دي او د واک لپاره د عملیاتو اړتیا تولید کړي، او همدارنګه د شاتړ برېښنا که د برېښنا د رسولو ونشي، د پام وړ مالي زیانونه نو ډډه.

 

د استخراج ځايونو تنوع څومره په توګه رطوبت يا دوړو د حرارت له پلوه د تجهیزاتو لپاره د ستونزمن چاپيريال طرح په کارولو سره، اړتیا لري.

 

AGG د بریښنا د تاسو سره مرسته کوي چې معلومه کړي د تولید جوړ ترټولو غوره ستاسو د اړتياوو او له تاسو سره کار کوي تر څو د خپل د تیلو او ګازو د نصب، چې بايد د قوي، د باور وړ او بهینه عادي لګښت شي د خپل دودیز قدرت حل کړي.